Stadgar för Marks Konstgrafiska Verkstad (MKV)

§1 Målsättning

 • MKV är en ideell förening.
 • MKV vill stimulera människor att själva och kollektivt skapa olika former av kultur.
 • MKV vill främja skaparglädje och nyfikenhet.
 • MKV ser kulturen som ett viktigt medel för att skapa ett öppet och tolerant samhälle.
 • MKV ska förhålla sig självständigt gentemot stat, kommun, politiska partier/intresseföreningar, religiösa organisationer och privata ekonomiska intressen. Eventuella överskott i ekonomin ska användas till föreningens fortsatta arbete.

§2 Medlemskap

Den som önskar verka för föreningens ändamål och följa dess stadgar kan bli medlem. Ansökan om medlemskap handläggs av föreningens styrelse. Medlem ska betala den årsavgift som fastställs av årsmötet.

§3 Årsmöte

Föreningens verksamhetsår räknas från den 1 januari till den 31 december. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång. Mötet ska ha utlysts minst två veckor innan. Alla medlemmar i enlighet med stadgarnas villkor, d.v.s. personer som av styrelsen godkänts som medlemmar, har rösträtt på årsmötet.

 1. Årsmötet ska behandla följande:
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisionsberättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 6. Val av ny styrelse
 7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 8. Val av valberedning för nästkommande år
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 10. Motioner
 11. Övriga frågor

§4 Omröstning

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Beslut som inte är val fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Alla val ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.

§5 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, minst två ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsens mandatperiod är ett år. Styrelsen har beslutanderätt om minst tre ledamöter är närvarande vid styrelsemötet.

§6 Uteslutning

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller som uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål kan uteslutas av årsmötet.

§7 Ändring av stadgarna

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet.

§8 Upplösning av föreningen

Föreningen kan inte upplösas om minst tre medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet. Beslut om upplösning fattas av årsmötet. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen tillfalla liknande ideell verksamhet.

Stadgar antagna vid Marks Konstgrafiska Verkstads årsmöte 2004-03-18

Integritetspolicy/GDPR

Marks konstgrafiska Verkstads hantering av dina personuppgifter

GDPR

(General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår kassör/registeransvariga Urban Andreasson om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter                                                                                               

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i MKV. Det gäller adress, telefon och e-post. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om föreningens verksamhet. Vi sparar uppgifterna endast så länge det är relevant för underlag till verksamhetsberättelse och redovisning till Marks kommun och Västra Götalandsregionen.Deltar du i kursverksamheten behöver vi personnummer för rapportering till studieförbundet ABF som vi samarbetar med. Sitter du med i styrelsen kommer dina personuppgifter att registreras för rapportering till Marks kommun. Personuppgifter till ordförande och kassör finns på vår hemsida.

Vi berättar om vår verksamhet på föreningens facebook-sida och publicerar foto endast efter samtycke. För vuxna gäller muntlig överenskommelse och för minderåriga ber vi om skriftligt godkännande av vårdnadshavare.

Foton kan också komma att användas i redovisningssyfte till kommun och Västra Götalands regionen i samband med ekonomiska stöd till föreningen.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Marks konstgrafiska verkstad